Stadgar

Stadgar

§ 1 Mål och medel
Föreningen är ideell samt politiskt och religiöst obunden. Föreningen skall arbeta för att främja ”levande musik på scen” . Föreningen skall aktivt verka för ett rikare musikutbud i Luleå.

§ 2 Medlemskap
Medlem är den som betalt medlemsavgift. Medlemsavgiften täcker ett kalenderår. Medlem kan vara aktiv eller passiv.

§ 3 Medlemsavgift
Beslut om medlemsavgiftens storlek tas på årsmötet.

§ 4 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari – 31 december.

§ 5 Årsmöte
Årsmöte skall hållas före februari månads utgång.

§ 6 Tillägg och ändringar av stadgar
Beslut om tillägg eller ändringar av stadgar sker endast på årsmötet.

§ 7 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör, samt fyra ledamöter, mandatperiod minst 1 år.
Styrelsen skall organisera och leda verksamheten.
Styrelsen omhändertar föreningens ekonomiska angelägenheter, avger verksamhetsberättelse samt för protokoll.

§ 8 Valberedningen
Valberedningen väljs på årsmötet och består av max sex ledamöter. Sammankallande utses på årsmötet.  

§ 9 Upplösande av föreningen
Beslut om ett upplösande av föreningen kan endast fattas på ett av styrelsen utlyst medlemsmöte. Vid en upplösning av föreningen, beslutas på medlemsmötet hur föreningens medel skall nyttjas.